OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 Hand Wash / Magherb Bukhoor
영문상품명 APFR
판매가 60,000원

모로코에서 영감을 얻은 이국적 오리엔탈 우디 향기. 따뜻한 침향, 풍부한 로즈, 관능적인 머스크, 스파이시한 계피. 예로부터 향약으로 알려진 샌들우드, 성스러운 향기 프랑킨센스 그리고 민트 티의 블렌드는 수크나모스크에서 풍기는 신성하고 매혹적인 연향을 상기시킵니다.

Size : 230ml

[상품필수정보] 제품명 : 마구레브 바쿠르 핸드워시
용량 : 230ml
전성분 : 정제수,코카미도프로필베타인,소듐라우릴설포아세테이트,데실글루코사이드,소듐C14-16올레핀설포네이트,코카마이드디이에이,소듐라우로암포아세테이트,향료,소듐코코일애플아미노산,하이드록시프로필트라이모늄하이알루로네이트,율무씨추출물,사탕수수추출물,라벤더꽃추출물,귀리커넬추출물,살비아잎추출물,로즈마리잎추출물,베타인,쌀겨오일,피토스테릴/옥틸도데실라우로일글루타메이트,스쿠알란,셀필룸추출물,해수,씨솔트,피이지-40하이드로제네이티드캐스터오일,하이드로제네이티드레시틴,돌콩스테롤,토코페롤,구아하이드록시프로필트라이모늄클로라이드,트라이소듐에이치이디티에이,부틸렌글라이콜,소듐벤조에이트,피이지-60하이드로제네이티드캐스터오일,시트릭애씨드,소듐시트레이트,페녹시에탄올,아이오도프로피닐부틸카바메이트
[사용상 주의 사항] - 화장품 사용시 또는 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것.
- 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것.
- 아이오도프로피닐부틸카바메이트(IPBC)함유제품(목욕용제품, 샴푸류 및 바디클렌저 제외)→만 3세 이하 어린이에게는 사용하지 말 것.
[보관 및 취급시의 주의사항] - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 직사광선을 피해서 보관할 것.
제조번호 : 제품 별도 표기 유통기한 : 제품 별도 표기

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Hand Wash / Magherb Bukhoor 수량증가 수량감소 60000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

Bring to Home Sold Out